Chưa được phân loại

Phê duyệt mẫu cân ô tô và trình tự làm phê duyệt mẫu

Đã đăng vào

1. Yêu cầu đối với việc phê duyệt mẫu    1.1 Việc phê duyệt mẫu bao gồm: đăng ký phê duyệt mẫu; thử nghiệm, đánh giá mẫu; quyết định phê duyệt mẫu.    1.2. Thử nghiệm mẫu phải do tổ chức thử nghiệm thuộc Danh mục các tổ chức thử nghiệm được Tổng cục chỉ […]